Semalt hünärmeni: pleönekeý WordPress plaginini nädip döretmeli

Wordörite WordPress plaginini döretmek aňsat. Köp adam bu üýtgeşmeleri we köp zerurlyklary çözmek üçin peýdaly bolup biler. Pluginler, web sahypaňyzyň işleýşini üýtgedýän PHP kodunyň bölekleri. Bu kody döretmek we web sahypasynyň esasy koduny üýtgetmezden WordPress web sahypaňyza goşmak mümkindir. Käbir ýagdaýlarda, taýýar täjirçilik plagini bolmadyk sahypaňyza özboluşly bir aýratynlyk goşmaly bolmagyňyz mümkin.

Andrew Dyhan, bir öňdebaryjy bilermeni tarapyndan üpjün edilen bu Seo-nji madda, şol Semalt , siz ýörite Wordpress tapa döretmek öwrenerler.

WordPress plagininiň esasy gurluşy

Bu SEO gollanmasynda WordPress plaginini döretmäge üns bereris. Bu ýönekeý PHP faýly, içindäki käbir görkezmeleri öz içine alýar. SEO pikirimçe, bukja döretmek we PHP faýlyny içerde goýmak elmydama gowy. Bu bukjada, plugindäki at bilen meňzeş at bolmaly. Bu faýly döredeniňizden soň, ony serwer hostyňyzdaky wp-content / plugins bukjasyna ýüklemek zerurdyr. Bir pluginiň birnäçe esaslary bar. Mysal üçin, sözbaşy bar.

WordPress plugin sözbaşy

Simpleönekeý sözbaşy, WordPress-iň tanap bilýän kiçijik funksional gurluşy bar. Mysal üçin, aşakdakylar bar:

<? php

Pluginiň ady: Täze plugin

Bu, WordPress mazmuny dolandyryş ulgamyna gabat gelýän plugin sözbaşysynyň iň ýönekeý formaty. Bu ädimi ýerine ýetirmek bilen, WordPress pluginleriňizde işjeňleşdirip boljak işleýän plugin alarsyňyz. Şeýle-de bolsa, onuň üstünde hiç hili funksiýa ýok. Şonuň üçin web sahypaňyzyň işleýşini üýtgetmez. Şeýle hem sözbaşy, awtor, düşündiriş, wersiýa we ş.m. ýaly käbir beýleki maglumatlary öz içine alyp biler, bu maglumatlaryň käbiri geljekdäki ösüş maksatlary üçin zerur bolup biler.

Plaginiň galan bölegi

Plaginiňize goýup boljak görkezmeleriň çägi ýok. Şeýle-de bolsa, web sahypaňyzyň jogabyny gurluşyk strategiýasy hökmünde göz öňünde tutmak möhümdir. Gaty köp kod goýmak, sahypaňyzy gaty üýtgedip biler. Plaginiňizi näçe gerek bolsa üýtgedip bilersiňiz. Simpleönekeý PHP faýly, ony islendik tema ýaly üýtgedip bilersiňiz, funksiýalaryňyz.php faýlyna üýtgedip bilersiňiz. Esasy nukdaýnazardan seredeniňde, WordPress web sahypasynda goýup boljak üýtgeşmeleri azaltmak möhümdir. Mysal üçin, bu parçany web sahypamyň başga bir sahypa, hatda düýbünden täze web sahypasyna gönükdirmegine kömek edip bilerin;

my_custom_redirect () funksiýasy

global $ post;

eger (is_page () || is_object ($ post)) {

eger ($ gönükdirme = get_post_meta ($ post-> ID, 'gönükdirmek', dogry)) {

wp_redirect ($ gönükdirme);

çykyş;

add_action ('get_header', 'my_custom_redirect');

Bu bölekde ýönekeý bir funksiýa bar. Islendik sahypa aýratyn meta goşmaga mümkinçilik berip biler. Mundan başga-da, başga bir URL ulanyp, adaty 'gönükdirme' goşmaga kömek edip biler. Öňki sözbaşymda, ähli plugin meňzeýär;

<? php

/ *

Pluginiň ady: Täze plugin

my_custom_redirect () funksiýasy

global $ post;

eger (is_page () || is_object ($ post)) {

eger ($ gönükdirme = get_post_meta ($ post-> ID, 'gönükdirmek', dogry))

wp_redirect ($ gönükdirme);

çykyş;

add_action ('get_header', 'my_custom_redirect');

Wordörite WordPress plaginini döretmek gaty ýönekeý. Aboveokardaky ýaly bolşy ýaly, sahypalary gönükdirip bilýän bir plugin ýasadyk. Şeýle hem, WordPress web sahypaňyzda dürli funksiýalary ýerine ýetirmek üçin başga bir PHP kody goşup bilersiňiz.